C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ

В качеството си на администратор на лични данни, Окръжен съд – Пловдив има задължение да Ви предостави информация в изпълнение на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД).

Окръжен съд – Пловдив обработва лични данни при изпълнение на съдебните си функции – правораздавателна дейност и като „обикновен“ администратор – при извършване на административна дейност.

Данни за контакт с администратора:

Адрес: гр. Пловдив 4000, бул. „Шести септември“ №167

Работно време: понеделник – петък, 08:30 ч. – 17:00 ч.

Електронна поща: osplovdiv@gmail.com

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на  данните:

Камелия Дойчева, съдебен помощник  в ОСПлв

Електронна поща: zld@os-plovdiv.com

Телефон: 032 656252

Категории лични данни, цели на обработването и правно основание за обработването им:

 1. Регистър „Персонал“

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, управление на човешките ресурси, кадровата обезпеченост и финансово-счетоводна отчетност. За тези цели се обработват лични данни на  магистрати и съдебни служители, работещи в Окръжен съд – Пловдив, както и на кандидати, участващи в конкурси за назначаване на длъжности в администрацията на Окръжен съд – Пловдив. Обработваните данни включват физическа, социална и семейна идентичност, данни за здравословното и психическото състояние на лицата, както и данни за съдебното им минало. Данните от този регистър се обработват в съответствие с действащото законодателство. Правното основание за обработване на тези данни се съдържа в  чл. 6, пар.1, б. „в“ от ОРЗД, Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията в съдилищата, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за счетоводството, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за безопасни условия на труд и др.

 1. Регистър „Стажант-юристи“

Личните данни в този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и разпределението на стажант-юристи в Окръжен съд – Пловдив. За тези цели се обработват личните данни на лицата, кандидати за придобиване на правоспособност по специалността „Право“. Обработваните данни включват физическа и социална идентичност на лицата. Правното основание за обработване на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от ОРЗД, Закон за съдебната власт и др.

 1. Регистър „Контрагенти“

 Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, финансово-счетоводна отчетност, осигуряване на материално-техническата база, провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, тръжни процедури и др. За тези цели се обработват данните на физически лица при участие в тръжни процедури и процедури за възлагане на обществени поръчки и във връзка с изпълнение на договори, по които Окръжен съд – Пловдив е страна. Данните са в минимален обем, достатъчни само за точното изпълнение на съответния договор и включват данни за физическа и социална идентичност на лицата, както и данни за съдебното им минало в предвидените от закон случаи. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „б“ от ОРЗД, Закона за съдебната власт, Закон за обществените поръчки, Закон за задълженията и договорите, Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане, Търговски закон и др.

 1. Регистър „Лични данни на лица, подали молби, жалби, предложения, сигнали и искания до Окръжен съд – Пловдив“

Личните данни в този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и използването им е ограничено само за служебни цели, като индивидуализирането и установяване на връзка с лицата. За тези цели се обработват данни на лица, които сезират Окръжен съд – Пловдив с молби, жалби, предложения, сигнали, искания и др. Личните данни в този регистър лицата предоставят сами на администратора и категориите им са по лична преценка, като най-често включват данни за физическата, икономическата и социалната идентичност, лични данни относно съдебното им минало, както и такива за здравословното им състояние. Основанието за обработване на лични данни в този регистър е българското законодателство, каквото е изискването на чл. 6, пар. 1,       б. „в“ от ОРЗД и по – конкретно Административнопроцесуалния кодекс , Закон за достъп до обществена информация, ГПК и др.

 1. Регистър „Инициативи на Окръжен съд – Пловдив“

Личните данни в този регистър се обработват с цел информиране на обществеността за дейността на Окръжен съд – Пловдив и други обществено значими цели за развитието на съдебната власт. В регистъра се обработват лични данни на студенти от специалност „Право“ от ПУ   „П. Хилендарски“ и ученици от града, участващи със  в инициативата „Ден на отворените врати“ на Окръжен съд – Пловдив и лични данни на магистрати и съдебни служители, участващи като лектори и наставници в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Обработваните данни включват физическа и социална идентичност. Основанието за обработване на лични данни в този регистър е изразеното лично съгласие на субектите на лични данни, каквото е изискването на чл. 6, пар.1, б. „а“  от ОРЗД.

 1. Регистър „Съдебно деловодство, участници в съдебни производства“

В регистъра се обработват лични данни на страните (техните представители или пълномощници) по делата, образувани в Окръжен съд – Пловдив, във връзка с извършваните дейности, свързани пряко с основната дейност на администратора - правораздаване. Събраните лични данни се използват изключително и само за служебни цели – за всички дейности, свързани с обработването на делата: изготвяне на призовки, съобщения, писма до страните и техните представители или пълномощници, за изпращане на кореспонденция и др. Обработваните данни включват физическа и икономическа идентичност, социална идентичност, лични данни относно съдебното  минало, както и такива за здравословното и гражданско състояние. Личните данни в регистъра се предоставят от физическите лица при образуване на дела, представяне на документи, както и от органи на съдебната власт, държавни органи и институции и др. Обработването на лични данни от Окръжен съд – Пловдив при изпълнение на съдебната му функция – правораздавателна дейност, се извършва при спазване на правилата, предвидени в процесуалните закони – ГПК, АПК, НПК и др.

 1. Регистър „Вещи лица, преводачи, съдебни заседатели и свидетели“

В регистъра се обработват лични данни на физически лица - вещи лица, преводачи,  съдебни заседатели, лицата, допуснати в качеството им на свидетели по дела, образувани в Окръжен съд - Пловдив, във връзка с основната дейност на администратора – правораздаване. Събраните лични данни се използват изключително и само за служебни цели. Обработваните данни включват физическа, социална, семейна и икономическа идентичност, данни за здравословното и психическото състояние на лицата, както и данни за съдебното им минало. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в Закона за съдебната власт, ГПК, НПК, АПК  и др.

В Окръжен съд – Пловдив се извършва видеонаблюдение от ГД“Охрана“-Регионална дирекция“Охрана-Пловдив“ към Министерство на правосъдието с цел контрол на достъпа и охрана на сградите и помещенията.

Категории получатели на лични данни извън структурата на Окръжен съд – Пловдив

Администраторът на лични данни разкрива лични данни на физически лица извън собствената си структура единствено ако има законово основание за това. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:

- държавни органи в съответствие с техните правомощия (например Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, Министерски съвет, министерства и други);

- банки с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на магистратите и служителите в Окръжен съд – Пловдив и на други лица при изплащане на суми при наличие на правни основания;

- за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица.

Окръжен съд – Пловдив извършва трансфер на лични данни в други държави (по дела с участие на лице/ца от чужбина, или по дела със съдебни поръчки в държава членка на Европейския съюз или трета страна)

Срок за съхранение на личните данни

В Окръжен съд – Пловдив действа утвърдена Номенклатура на делата със срокове са съхранение, като при нея се прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхраняване на личните данни в периоди, които са подходящи за съответните цели. Със срок „постоянен“ в Окръжен съд – Пловдив се съхраняват поименните разписания на длъжностите и работните заплати, годишните доклади и статистически отчети за дейността на съда. Документи, свързани с трудовоправни отношения, се определят със срок за запазване 50 години. Документи, които имат временно оперативно-справочно значение, са със срокове за запазване  3, 5,10 или 20 години съгласно Номенклатурата.

Права на физическите лица

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

 1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
 2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
 3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
 4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни и Инспектората към Висшия съдебен съвет

Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, когато се касае до обработка на лични данни от Окръжен съд - Пловдив в качеството му на обикновен администратор или до Инспектората към Висшия съдебен съвет, когато се касае за обработка на лични данни от Окръжен съд - Пловдив при изпълнение на функциите му на орган на съдебната власт.

Информация за интернет сайта на Окръжен съд – Пловдив

Сайтът на Окръжен съд – Пловдив не използва „Бисквитки“, необходими за функционирането му. Не изисква въвеждане на лични данни и регистрации. В случай, че се използва линк, който препраща в друг сайт или социална мрежа, те може би ще имат собствени бисквитки и политики за сигурност, над които Окръжен съд – Пловдив няма контрол.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация