C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

Заявка за издаване на преписи по дело

Образец  Заявление за издаване на преписи по дело

Заявка за запознаване с дела в Адвокатска стая

Образец  Заявление за запознаване с дела


Списъци на търговците и търговските дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация в срока на пар. 4, ал. 1 от ПЗР на ЗТР:

Списък 1

Списък 2

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ПРОИЗВОДСТВО по НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ


На регистрираните на територията на Пловдивски окръжен съд търговци удостоверение за наличие/липса на заведени дела за несъстоятелност се издават от съда, въз основа на подадено писмено Заявление, с посочен изрично ЕИК и приложени към него документи.

Необходими документи:

1. Заявление /свободен текст или приложения примерен „Образец 1”. Същият можете да получите в стая № 108 – Регистратура на Окръжен съд - Пловдив;
2. Държавна такса от 5 лева по сметка на Окръжен съд - Пловдив /при наличие на кредитна или дебитна карта може да се заплати в стая № 108 – Регистратура на Окръжен съд - Пловдив и стая № 122 – деловодство Търговско отделение/;
3. Пълномощно /ако Заявлението се подава от пълномощник/

Образец 1

Заявлението с приложените към него документи се подава в стая 108, ет.1 - Регистратура на Окръжен съд - Пловдив /Работно време от 8.30 до 17.00 ч. всеки ден без прекъсване/.

Изготвеното удостоверение може да бъде получено на следващия работен ден след 14 ч., в стая 115, ет.1 - Деловодство по несъстоятелност.

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ


/само за търговци, които не са пререгистрирани съгласно ЗТР/

За регистрираните на територията на Пловдивския окръжен съд търговци, Удостоверение за актуално състояние /УАС/ се издава от съда, въз основа на подадено писмено Заявление, с приложени към него документи в стая 108, етаж 1 – „Регистратура” /Работно време от 8.30 до 17.00 часа всеки ден без прекъсване/. Изготвеното удостоверение може да бъде получено на следващия работен ден.

Необходими документи:

Заявление /виж приложения примерен „Образец 2”. Същият можете да получите и на място в стая № 108 – Регистратура на Окръжен съд - Пловдив

Такса – 5 лв. по сметка на ПОС.

Образец 2

 

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ФИРМЕНО ДЕЛО


За регистрираните на територията на Пловдивския окръжен съд търговци и ЮЛНЦ, преписи от приложени по съответното фирмено дело документи се издават от съда, въз основа на подадено писмено Заявление, с приложени към него документи в стая 108, етаж 1 – „Регистратура” или във Фирмен архив /Работно време от 8.30 до 17.00 часа всеки ден без прекъсване/.

Изготвените преписи могат да бъдат получени на следващия работен ден във Фирмен архив.

Необходими документи:

Заявление /виж приложения примерен „Образец 3”. Същият можете да получите и на място в стая № 108 – Регистратура на Окръжен съд - Пловдив.
Такса – съгласно Тарифа № 1 към Закона за ДТ, за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и МП, както следва:
- удостоверение – 5 лв.;

- препис от документ – 2 лв., а ако преписът е повече от една страница – на всяка следваща по 1 лв.

Образец 3

 

ФИРМЕНА РЕГИСТРАЦИЯ


Заявление за нови регистрации, промени или за отстраняване на нередовности /по разпореждане "БД"/ се подават в "Регистратура" - стая 108, ет.1.

Справки по фирмените дела, по които е постановено разпореждане за отстраняване на нередовности, се правят в стая 122, етаж 1.

Справки от компютърната система се дават и от "Регистратура" - стая 108.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация