C C C C A+ A A- X

Стажант юристи

Пловдив, 18 Октомври 2021 г.

    На вниманието на стажант-юристите!

    Съгласно §4а от ПЗР на Наредба № 1/01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност, изпитът по чл. 23, ал. 1 се провежда през м. декември, като заявлението и приложенията към него се подават до края на м. октомври. Тъй като 31.10.2021 г. е неприсъствен ден, стажант-юристите, приключили успешно 6-месечния си стаж могат да подадат заявления за явяване на изпит за придобиване на юридическа правоспособност в срок до 01.11.2021 г. включително.


 

Редът за провеждане на стажа е регламентиран със Заповед № 13/21.01.2020 г.

На разположение на стажант-юристите са следните бланки и документи:

 1. Заповед № 13/21.01.2020 г.
 2. План основен стажПлан основен стаж
 3. Заявления за явяване на изпит за придобиване на юридическа правоспособност 

След приключване на стажа стажант-юристите подават писмено заявление до министъра на правосъдието чрез председателя на Окръжен съд – Пловдив, към което се прилага акт за встъпване, заверена стажантска книжка и подписан от наставника по чл. 297, ал. 5 от ЗСВ индивидуален план за провеждане на професионалния стаж и акт за напускане.

С оглед технологичното време, необходимо за обработка на документите и изпълнение на сроковете, поставени в заповедта на Министъра на правосъдието, заявлението и приложените документи се представят на административния секретар на Окръжен съд – Пловдив, стая 119, в следните срокове:

За изпита през месец Април – до края на месец Февруари

За изпита през месец Октомври – до края на месец Август.

 

Пловдив, 14 ноември 2019 г.

Окръжен съд Пловдив, уведомява стажант-юристите, за следното:

С оглед подобряване организацията за провеждане на изпитите за придобиване на юридическа правоспособност, в изпълнение на

- заповед № СД-03-539/04.11.2019 г. на МП, както и

- заповед № РД 81/17.09.2007г. изменена  и допълнена със заповед № РД 57/20.05.2009г., на председателя на Окръжен съд - Пловдив,

е необходимо документите (заверена стажантска книжка, акт за встъпване в длъжност, акт за напускане и заявление по образец, изтеглен от сайта на МП или от този на Окръжен съд - Пловдив),  да бъдат представени на административния секретар, за изпращането им с придружително писмо от Председателя на Окръжен съд - Пловдив до Министерство на правосъдието, в следните срокове:

 1. За насрочения изпит на 16 и 17 януари 2020 г.,

    най-късно до 20.12.2019 г.;

 1. За насрочения изпит на 13 и 14 февруари 2020 г.,

   най-късно до 13.01.2020 г.;

 1. За насрочения изпит на 19 и 20 март 2020 г.,

   най-късно до 17.02.2020 г.;

 1. За насрочения изпит на 23 и 24 април 2020 г.,

   най-късно до 23.03.2020 г.;

 1. За насрочения изпит на 14 и 15 май 2020 г.,

   най-късно до 10.04.2020 г.;

 1. За насрочения изпит на 18 и 19 юни 2020 г.,

   най-късно до 11.05.2020 г.

 1. За насрочения изпит на 16 и 17 юли 2020 г.,

    най-късно до 12.06.2020 г.;

 1. За насрочения изпит на 13 и 14 август 2020 г.,

    най-късно до 13.07.2020 г.;

 1. За насрочения изпит на 17 и 18 септември 2020 г.,

    най-късно до 10.08.2020 г.;

 1. За насрочения изпит на 15 и 16 октомври 2020 г.,

    най-късно до 14.09.2020 г.;

 1. За насрочения изпит на 12 и 13 ноември 2020 г.,

    най-късно до 12.10.2020 г.;

 1. За насрочения изпит на 17 и 18 декември 2020 г.,

    най-късно до 09.11.2020 г.

ВАЖНО! Спазването на посочените срокове е задължително, с оглед технологичното време, необходимо за обработка на документите и изпълнение на сроковете, поставени в заповедта на МП.

 

Пловдив, 22 юни 2020г.


 ЗАПОВЕД РД 95/29.05.2019 г. на Председателя на Окръжен съд - Пловдив относно:Организация на учебната практика на студенти от ПУ „П. Хилендарски” – Юридически факултет.

 

ЗАПОВЕД РД 31/15.02.2017 г. на Председателя на Окръжен съд - Пловдив относно:Реда за издаване на препоръки на стажант-юристи

 

Пловдив, 16 май 2016г.


ЗАПОВЕД РД 77/16.05.2016 г. на Председателя на Окръжен съд - Пловдив относно:Организация на учебната практика на студенти от ПУ „П. Хилендарски” – Юридически факултет.

 

Информация за започването и приключването на законоустановения стаж на стажант-юристите и явяването на изпит за придобиване на юридическа правоспособност

      Във връзка със започването и приключването на законоустановения стаж на стажант-юристите и явяване на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, Ви уведомявам следното:

        1.3а започване на стаж в Министерството на правосъдието се представят следните документи:

- писмено заявление с посочени трите имена, единния граждански номер, съответно личния номер на чужденец, постоянния си адрес и телефон за връзка;

- уверение-оригинал или нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността"Право";

- свидетелство за съдимост;

- копие от документ за самоличност;

- копие от удостоверение за пребиваване- за гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз;

    2.Документите за стаж се подават в деловодството на Министерството на правосъдието до 10 число на месеца,предшестващ постъпването на стажант-юриста в съответния окръжен съд.

      3. За явяване на изпит стажант-юристът подава писмено заявление по приложения образец до министъра на правосъдието чрез председателя на съответния окръжен съд, към което прилага стажантската си книжка, акта за встъпване и акт за напускане. Стажът се смята за приключен, ако стажантската книжка е надлежно заверена от съответния съд, прокуратура, следствена служба, адвокат и нотариус.

 

З А П О В Е Д № РД 79/17.09.2013 г. на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНАТА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИ ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТИ

З А П О В Е Д № РД 81/17.09.2007 г. на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ ОТНОСНО РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖА НА СТАЖАНТ-ЮРИСТИТЕ В ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ /изменена със заповед № РД 57/20.05.2009 г./

Приложение към заповедта-План за провеждане стажа

Въпросник за изпита за придобиване на юридическа правоспособност

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация