C C C C A+ A A- X

Стажант юристи

 

Редът за провеждане на стажа е регламентиран със Заповед № 13/21.01.2020 г.

На разположение на стажант-юристите са следните бланки и документи:

  1. Заповед № 13/21.01.2020 г.
  2. План основен стажПлан основен стаж
  3. Заявления за явяване на изпит за придобиване на юридическа правоспособност 

След приключване на стажа стажант-юристите подават писмено заявление до министъра на правосъдието чрез председателя на Окръжен съд – Пловдив, към което се прилага акт за встъпване, заверена стажантска книжка и подписан от наставника по чл. 297, ал. 5 от ЗСВ индивидуален план за провеждане на професионалния стаж и акт за напускане.

С оглед технологичното време, необходимо за обработка на документите и изпълнение на сроковете, поставени в заповедта на Министъра на правосъдието, заявлението и приложените документи се представят на административния секретар на Окръжен съд – Пловдив, стая 119, в следните срокове:

За изпита през месец Април – до края на месец Февруари

За изпита през месец Октомври – до края на месец Август.

 


Пловдив, 22 юни 2020г.

 

ЗАПОВЕД РД 31/15.02.2017 г. на Председателя на Окръжен съд - Пловдив относно реда за издаване на препоръки на стажант-юристи

 


 

Информация за започването и приключването на законоустановения стаж на стажант-юристите и явяването на изпит за придобиване на юридическа правоспособност

      Във връзка със започването и приключването на законоустановения стаж на стажант-юристите и явяване на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, Ви уведомявам следното:

        1.3а започване на стаж в Министерството на правосъдието се представят следните документи:

- писмено заявление с посочени трите имена, единния граждански номер, съответно личния номер на чужденец, постоянния си адрес и телефон за връзка;

- уверение-оригинал или нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността"Право";

- свидетелство за съдимост;

- копие от документ за самоличност;

- копие от удостоверение за пребиваване- за гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз;

    2.Документите за стаж се подават в деловодството на Министерството на правосъдието до 10 число на месеца,предшестващ постъпването на стажант-юриста в съответния окръжен съд.

      3. За явяване на изпит стажант-юристът подава писмено заявление по приложения образец до министъра на правосъдието чрез председателя на съответния окръжен съд, към което прилага стажантската си книжка, акта за встъпване и акт за напускане. Стажът се смята за приключен, ако стажантската книжка е надлежно заверена от съответния съд, прокуратура, следствена служба, адвокат и нотариус.

 

З А П О В Е Д № РД 79/17.09.2013 г. на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНАТА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИ ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТИ

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация