C C C C A+ A A- X

Стажант юристи

 

Редът за провеждане на стажа е регламентиран със Заповед № 13/21.01.2020 г.

На разположение на стажант-юристите са следните бланки и документи:

  1. Заповед № 13/21.01.2020 г.
  2. План основен стажПлан основен стаж
  3. Заявления за явяване на изпит за придобиване на юридическа правоспособност 

След приключване на стажа стажант-юристите подават писмено заявление до министъра на правосъдието чрез председателя на Окръжен съд – Пловдив, към което се прилага акт за встъпване, заверена стажантска книжка и подписан от наставника по чл. 297, ал. 5 от ЗСВ индивидуален план за провеждане на професионалния стаж и акт за напускане.

С оглед технологичното време, необходимо за обработка на документите и изпълнение на сроковете, поставени в заповедта на Министъра на правосъдието, заявлението и приложените документи се представят на административния секретар на Окръжен съд – Пловдив, стая 119, в следните срокове:

За изпита през месец Април – до края на месец Февруари

За изпита през месец Октомври – до края на месец Август.

 


Пловдив, 22 юни 2020г.

 

ЗАПОВЕД РД 31/15.02.2017 г. на Председателя на Окръжен съд - Пловдив относно реда за издаване на препоръки на стажант-юристи

 


 

Информация за започването и приключването на законоустановения стаж на стажант-юристите и явяването на изпит за придобиване на юридическа правоспособност

   

За започване на стаж за придобиване на юридическа правоспособност лицата, отговарящи на изискванията на чл. 295 ЗСВ, подават в Министерство на правосъдието, ул. "Славянска" № 1, следните документи (чл. 296 ЗСВ):

  1. Заявление до министъра на правосъдието по образец
  2. Нотариално заверено копие от диплома или уверение за завършено висше образование по специалността „Право“.

* В случаите на придобито висше образование в чужбина се предоставят документи, удостоверяващи спазването на изискванията на чл. 3, ал. 2 от Наредба № 1/01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност.

  1. Копие от документ за самоличност.
  2. Копие от удостоверението за пребиваване – за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз.
  3. Писмено съгласие от наставника по чл. 297, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и индивидуален стажантски план за провеждане на професионалния стаж по чл. 297, ал. 2, т. 2 ЗСВ.

* Документите по т. 4 се представят, когато кандидатът за стажант-юрист сам е избрал своя наставник. Към тях се прилагат и документи, удостоверяващи 5-годишен стаж за съответната длъжност или професия на наставника.

Срокът за подаване на документите е до 15 число на месеца, предшестващ началото на стажа.

При наличие на изискуемите документи по чл. 296 от ЗСВ, министърът на правосъдието или оправомощен от него заместник-министър издава заповед на основание чл. 297, ал. 1  ЗСВ, за разпределяне на стажант-юриста към окръжния съд, в чийто съдебен район е постоянният му адрес. По изключение, когато важни обстоятелства налагат това, стажант-юристът може да бъде разпределен и в друг съдебен район.

Заповедите на Министъра на правосъдието за разпределяне на стажант-юристите на стаж се изпращат служебно в съответния окръжен съд. За начало на стажа се смята денят, в който стажант-юристът е постъпил в съответния съд. При постъпване на стажант-юриста на стаж му се издава стажантска книжка от окръжния съд.

 

З А П О В Е Д № РД 79/17.09.2013 г. на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНАТА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИ ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТИ

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация