C C C C A+ A A- X

Съдебни заседатели

НА ВНИМАНИЕТО НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На вниманието на съдебните заседатели към

Окръжен съд – Пловдив

    Във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели (ДВ, бр. 78 от 30.09.2022 г.), на основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата, при встъпване съдебните заседатели попълват декларация за конфликт на интереси по образец съгласно приложение № 2.

  Съдебните заседатели попълват декларация за конфликт на интереси и в края на мандата си, както и при промяна в декларираните обстоятелства за времето, в което упражняват функциите си.

   Съгласно § 23 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели декларация за конфликт на интереси се попълва и от съдебни заседатели, избрани преди влизането в сила на тази наредба, в срок до един месец от влизане в сила на наредбата.

   В срок до 31.10.2022 г., съдебните заседатели към Окръжен съд – Пловдив, следва да попълнят и подадат декларация за конфликт на интереси (по образец) в регистратурата на Окръжен съд – Пловдив, стая 108, ет. 1

   Образецът на декларацията за конфликт на интереси е достъпен на интернет страницата на съда. Може да бъде получен и от съдебното деловодство в Наказателно отделение, както и от регистратурата на Окръжен съд – Пловдив.

  Съгласно чл. 12, ал. 3 (нова– ДВ, бр.78 от 2022 г.) от Наредбата, съдебните заседатели към Окръжен съд – Пловдив следва в отделно заявление да посочат информация за месторабота си.

- Декларация за конфликт на интереси (образец)

- Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели, изм. и доп. ДВ бр. 78 от 30.09.2022 г.

 

 

-Наръчник на съдебния заседател

-Вътрешни правила за дейността и организацията на съдебните заседатели към Окръжен съд - Пловдив

(актуализирани със Заповед № РД 171/17.10.2022 г.)

-Инструкция за работа с Квалифициран електронен подпис(КЕП) при подписване на съдебни актове в ЕИСС

-Вътрешни правила за дейността и организацията на съдебните заседатели към Окръжен съд - Пловдив

(актуализирани със Заповед № РД 170/17.10.2022 г.)

-Последни изменения и допълнения на НПК, относими към "Наръчник на съдебния заседател"

 

СПИСЪК

на съдебните заседатели при Окръжен съд - Пловдив

с мандат 2022-2026 г.

 

1. Александър Шишков

2. Александър Каравълев

3. Анни Георгиева

4. Антоанета Трендафилова

5. Антон Аликовски

6. Асен Костов

7. Бонка Щерева

8. Валентина Попова

9. Валентина Пейчева

10. Валя Голева

11. Васил Илиев

12. Васил Христев

13. Василка Симеонова

14. Величка Илиева

15. Величка Митева

16. Величко Кожухаров

17. Венета Урилска

18. Весела Апостолова

19. Веселин Трифонов

20. Владимир Урилски

21. Галина Политова

22. Георги Халачев

23. Георги Христов

24. Диана Рачовска

25. Димитър Георгиев

26. Елена Хаджийска

27. Еленка Златева

28. Елмира Димитрова

29. Ива Петрова

30. Иван Еждик

31. Лена Кръстева

32. Магда Чакърова

33. Мариана Ангелова

34. Мариана Итинова

35. Мария Янкова

36. Марияна Иванова

37. Мирослав Башев

38. Наталия Крайчева

39. Нела Молова

40. Ненка Червенакова

41. Нико Костов

42. Нина Иванова

43. Неофит Чолаков

44. Петранка Копаранска

45. Петър Матеев

46. Пламен Петров

47. Пламен Недялков

48. Радка Гавраилова

49. Ралина Камжалова

50. Ралица Попова

51. Севдалина Казанцева

52. Симеон Симеонов

53. София Калинова

54. Стайко Танев

55. Стефка Костова

56. Стефка Славова

57. Стоил Петров

58. Христо Пенев

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация