C C C C A+ A A- X

Предстоящи дела за разглеждане в открити съдебни заседания от Окръжен съд – Пловдив за периода 13.01.2020 г. – 17.01.2020 г.

Дата на публикуване 10 януари 2020 Последна редакция 10 януари 2020 Седмичен Бюлетин Отпечатай

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА

13.01.2020 г. – 17.01.2020 г.

 

13.01.2020 г.

1. НОХД №1209/2019 г. – докл. Св. Станева, 9.00 часа, 2 зала

Срещу подсъдимата Деляна Т.  е повдигнато обвинение в това, че на 9 юни 2017 г. на път III-375 в отсечката от пътя между гр. Пловдив и с. Кадиево, област Пловдив, след употреба на наркотично вещество с активна съставка тетрахидроканабинол при управление на моторно превозно средство – товарен автомобил БМВ е нарушила правилата за движение, навлязла е в лентата за насрещното движение и по непредпазливост е причинила смъртта на М. Х., на 49 г. – престъпление по чл. 343 ал.3 б. Б вр. с чл. 342 ал.1 от НК.

 

2. НОХД №361/2019 г.-  докл. Ат. Анастасова, 10.30 часа, 1 зала

Срещу подсъдимата Халина М.-П. е повдигнато обвинение в това, че през периода май 2007 г. – 14.09.2017 г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление – за три данъчни периода, като управител на ЕООД със седалище в гр. Пловдив, избегнала установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери – 469 275 лв., дължим ДДС за ЕООД, като потвърдила неистина в подадени по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощеното лице К. Г. справки-декларации, при водене на счетоводството, чрез несъзнателното участие на М. Р. от гр. Пловдив, главен счетоводител на ЕООД, съставила и използвала документи с невярно съдържание – отчетни регистри, а именно дневници за покупките, в които отразила данъчни фактури и кредитно известие по неполучени доставки с право на пълен данъчен кредит – престъпление по чл. 255 ал.3 вр. ал.1 т.2 т.6 и т.7 в. чл. 26 ал.1 от НК.

 

14.01.2020 г.

1. НОХД №769/2019 г. – докл. Ив. Бонев, 9.00 часа,   1 зала

Подсъдими по делото са Костадин П. и Надежда М.

Срещу Костадин П. са повдигнати обвинения:

  1. За това, че през периода месец април – 14.05.2013 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – зам.-кмет на община Куклен, изпълняващ длъжността „кмет на община Куклен“, съгласно решение №207/31.08.2012 г. на Общински съвет – Куклен, е приел дар – пари в размер на 3000 лева, който не му се следва, от Надежда М., за да извърши друго престъпление във връзка със службата си – такова по чл. 282, ал.2, вр. ал.1 от НК – престъпление по чл. 302, т.1, б. „Б“, във вр. чл. 301, ал.3, във вр. ал.1 от НК.
  2. За това, че на 14.05.2013 г. в гр. Пловдив и гр. Куклен, обл. Пловдив, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – заместник-кмет на община Куклен, изпълняващ длъжността „кмет на община Куклен“, съгласно решение №207/31.08.2012 г. на Общински съвет – Куклен, е превишил властта и правата си по чл. 36а, ал.2 от ЗОП – при осъществяване на контрола по ал.1 възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка /чл. 36а, ал.1 от ЗОП – възложителят или упълномощеното лице по чл. 8, ал.2 има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения/, като е отворил пликовете, съдържащи ценовите оферти на участниците, запознава се със съдържанието им, сверил ги е с ценовата оферта на „Надежда 2000“ ЕООД, в обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“ с цел да набави за другиго – „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив, облага – парични средства в размер на 74 327 лева, представляващи стойността на едногодишен договор по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“ и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици, изразяващи се в сериозно накърняване на авторитета и доверието в местната власт – община Куклен и Общински съвет Куклен – престъпление по чл. 282, ал.2, вр. ал.1 от НК.
  3. За това, че на 14.05.2013 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, е скрил чужди документи – ценови предложения на „Надежда – 2000“ ЕООД – гр. Пловдив, внесени от кандидата „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив, в община Куклен по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“ с цел да набави за себе си и за „Надежда – 2000“ ЕООД – гр. Пловдив облага – престъпление по чл. 319 от НК.
  4. За това, че на 10.06.2014 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, е приел от Надежда М. дар – пари в размер на 1200 лева, който не му се следва, за да упражни влияние при вземане на решение /определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка/ от длъжностно лице – правоспособен юрист А. С., член на комисия за провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка, във връзка със службата му / по провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“, назначена със заповед №429/27.05.2014 г. на зам.-кмет, изпълняващ длъжността кмет на община Куклен – Костадин  П./ - престъпление по чл. 304б, ал.1 от НК.
  5. За това, че на 10.06.2014 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, е скрил чужди документи – ценови предложения на „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив, внесени от кандидата „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив в община Куклен по „открита процедура“ с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“, с цел да набави за себе си и за „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив, облага – престъпление по чл. 319 от НК.

Срещу Надежда М. е повдигнато обвинение:

  1. За това, че през периода април – 14.05.2013 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, е дала дар – пари в размер на 3000 лева, който не му се следва, на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – Костадин П., заместник-кмет на община Куклен, изпълняващ длъжността „кмет на община Куклен“, за да извърши действия по служба, в качеството му на възложител по обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“, за провеждане на „открита процедура“ по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“, като осигури спечелването на обществената поръчка на „Надежда 2000“ ЕООД – гр. Пловдив – престъпление по чл. 304а, във вр. чл. 304, ал.1 от НК.
  2. За това, че на 10.06.2014 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, е дала дар – пари в размер на 1200 лева, на Костадин П., заместник-кмет на община Куклен, изпълняващ длъжността „кмет на община Куклен“, който е твърдял, че може да упражни влияние при вземане на решение /определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка/ от длъжностно лице във връзка със службата му, а именно на членовете на комисията по провежданата в община Куклен „ открита процедура“ по ЗОП с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен“ - престъпление по чл. 304б, ал.2 от НК.

 

2. НОХД №2229/2019 г. – докл. Ст. Бозева, 14.00 часа,  5 зала

Срещу подсъдимия Стефан Д. е повдигнато обвинение в това, че на 19 май 2014 г. в гр. Пловдив като лице, представляващо юридическо лице, е представил пред Общинска служба по земеделие гр. Пловдив в подадено заявление за подпомагане за кампания 2014 г. неверни сведения, че към датата на кандидатстване заявената площ – парцел в землището на с. Кръстевич, общ. Хисар, е в добро земеделско състояние по смисъла на Наредба №5/2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища, предназначени да послужат пред ОД гр. Пловдив на ДФ „Земеделие“, за да получи средства от фонд, принадлежащ на Европейския съюз, и предоставени на българската държава, като в резултат на деянието е получил средства в размер на 1529,86 лева – престъпление по чл. 248а ал.5 вр. ал. 3 вр. ал. 2 вр. чл. 2 ал. 2 от НК.

Делото е насрочено в разпоредително заседание.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените дела предстоят да се разгледат от съдебните състави и към настоящия момент се касае само за обвинения към подсъдимите. Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация